پنج‌شنبه 30 شهریور 1402 - 21 Sep 2023
تاریخ انتشار: 1402/01/29
کد خبر: 26637

دود کمبود انرژی فقط در چشم صنایع

ابراهیم جمیلی-رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران

کشور ما، هم با کمبود گاز سروکار دارد و هم کمبود برق، اما در حال حاضر دود کمبود انرژی فقط در چشم واحدهای تولیدی میرود، در حالی که باید این مشکل بین بخش صنعتی و خانگی تقسیم شود. بهعبارتدیگر، اگر کمبود برق وجود دارد، هم بخشهای صنعتی باید قطعی داشته باشند، هم بخش خدماتی و منازل؛ اما انرژی همه بخشهای دیگر تامین میشود و فقط بخش تولیدی و صنعتی جور همه را میکشند و از این نظر تحتفشار قرار میگیرند.اگر این شرایط ادامه پیدا کند، بهطورقطع در بخش تولید با آسیبهای شدیدی روبهرو خواهیم شد. آسیب دیدن تولید یعنی کمبود کالا در بازار که دولت را مجبور خواهد کرد، به واردات متوسل شود که در نهایت بهمعنای مصرف ارز بیشتر و افزایش شدیدتر قیمتها است.روش جابهجایی ساعت فعالیت واحدهای تولیدی، برای کنترل میزان مصرف راهحل مناسبی برای حل مشکل نیست. ایراد اساسی این است که کارخانههای بزرگ تولیدی ۲۴ ساعته فعالیت میکنند. فرآیند تولید توقفپذیر نیست و حتی یک ساعت قطعی برق، آسیب شدیدی به این واحدها وارد میکند، بنابراین کار در ساعتهای مشخصی از شبانهروز گرهی از مشکل آسیب به تولید و صنعت باز نمیکند.

بهعقیده من، برای جبران این چالش، باید 2 اتفاق بهصورت همزمان رخ دهد. قدم اول، بهینه کردن مصرف انرژی است که برای این منظور، آموزش و فرهنگسازی لازم است. در حال حاضر در کشور ما میزان مصرف و اتلاف انرژی بسیار زیاد و ضروری است که به همه یاد بدهیم، چگونه باید از منابع انرژی استفاده کنند.از سوی دیگر، باید سرمایهگذاران را تشویق و ترغیب کرد که در زمینه تولید انرژی ورود کنند. اگر این 2 اقدام انجام نگیرد، باتوجه به افزایش مصرف برق و گاز، مشکل کمبود انرژی بیشتر و بیشتر خواهد شد.اما همانطور که گفته شد، برای اینکه تبعات این مشکل را در کوتاهمدت کاهش دهیم، بهطورحتم باید در تامین یا قطع انرژی جانب عدالت و انصاف رعایت شود و همه را به یکچشم بنگرند. اگر انرژی برای همه مردم است، قطع انرژی هم باید برای همه باشد. بنابراین، بهنظر من، باید امسال عدالت در زمینه مصرف انرژی اعمال شود و همه در مصرف باید با هم برابر باشند و در صورت کمبود انرژی و قطعی برق، محرومیت هم باید در همه بخشها به یک نسبت باشد.

تولید انرژی خورشیدی امکانپذیر است، اما هم سرمایهگذاری فراوانی نیاز دارد و هم زمانبر است، اما درباره اینکه چرا تابهحال این سرمایهگذاری انجام نگرفته است، باید وزیر نیرو پاسخگو باشد. وظیفه تولیدکننده صنایع معدنی تولید برق نیست. وظیفه وی، تولید محصولات صنعتی و معدنی است، چرا باید فعال این بخش سرمایه خود را از تولید مواد صنعتی خارج و بهجای آن برق تولید کند؟ مگر قرار است، چون من سیبزمینی هم مصرف میکنم، کار کشاورزی هم انجام بدهم؟ در هیچ جای دنیا چنین کاری سابقه نداشته است. مسئولیت تامین زیرساختها برعهده دولت است و حالا که کوتاهی اتفاق افتاده است، همه باید تاوانش را بدهند. توصیه من به مصرفکنندگان این است که صرفهجویی را در صدر اقدامات خود قرار دهند، زیرا صرفهجویی یکی از راههای کوتاهمدت جبران کمبود انرژی است. در همین راستا، فرهنگسازی برای مصرف بهینه حاملهای انرژی هم از اقدامات اساسی است که باید در دستور کار دولت در امسال قرار گیرد. در صورت قطع برق، واحدهای فرآوری هم آسیب میبینند، اما اگر برنامهریزی درستی برای مدیریت مصرف وجود داشته باشد، مشکلات کمتر خواهد شد. کلام آخر اینکه، مشکلات این بخش در کوتاهمدت تمامشدنی نیستند، اما میتوان با تدابیر فوق زمان خرید و مجالی فراهم کرد تا مشکل بهصورت ریشهای درمان شود.


کپی لینک کوتاه خبر: https://rouzegaremadan.ir/d/4m8r5w