چهارشنبه 29 شهریور 1402 - 20 Sep 2023
تاریخ انتشار: 1402/02/17
کد خبر: 28173

رشد صنایع در گرو توسعه صنعت ماشین‌سازی

نشست تخصصی سیدمهدی نیازی، سرپرست وزارت صمت با نمایندگان انجمن‌های فعال در حوزه صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات برگزار شد.

نشست تخصصی سیدمهدی نیازی، سرپرست وزارت صمت با نمایندگان انجمنهای فعال در حوزه صنایع ماشینآلات و تجهیزات برگزار شد. این نشست با حضور سیدمحمد موسوی معاون و زهره سیدی مدیرکل دفتر صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت، امیرعباس اختراعی رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)، احسان ثقفی رئیس، و جمعی دیگر از مدیران برگزار شد.در ابتدای این نشست، سرپرست وزارت صمت با تشکر از حمایت جدی انجمنها خصوصا انجمن صنایع ماشینسازی از دکتر فاطمیامین و اقداماتی که در ۲۰ماه گذشته در وزارتخانه صمت صورت گرفت، افزود: اعتقاد داریم تمام تشکیلات وزارتخانه باید در راستای حمایت از بخش خصوصی فعالیت کند یعنی ساختارهای وزارتخانه درجهت خدمترسانی به فعالان اقتصادی طراحی شود.

وی به برگزاری نشستهای تخصصیتر با انجمنها و تشکلهای حوزههای صنعت، معدن و تجارت وجود دارد تا برای رفع مشکلات به برنامههای و نکات عملیاتی دست یافت و ادامه داد: در آئیننامه حمایت از تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرین که ظرفیت بسیار خوبی داشته و چندین تغییر رویکرد جدی و اساسی در آن دیده شده که بحث ماشینآلات و تجهیزات، از نکات کلیدی آن است.

سرپرست وزارت صمت با بیان اینکه انتظارمان از بخش خصوصی آن است که این آئیننامه اجرایی شود، اضافه کرد: در این زمینه، تمام توان و ظرفیت را به کار میبندیم تا برنامههای شما در بحثهای توسعه، افزایش تولید و درنهایت صادرات به بهترین شکل انجام شود.

تشکیل فدراسیون صنایع ماشینسازی

نیازی با اشاره به اینکه باید نشستهای مشورتی و تخصصی را برای استفاده از ایدههای جدید، تقویت و توسعه داد، گفت: رویکرد من این است که بخش خصوصی باید مطالبهگر بوده و برنامه صنعت ماشینسازی را با یک اجماع ارائه کند. مطمئنا تشکیل فدراسیون صنایع ماشینسازی و تجهیزات ایران نشاندهنده بلوغ تشکیلاتی در بخش خصوصی است زیرا بخشها و انجمنها در کنار هم قرار گرفته و به زبان واحد رسیدهاند.

نبود حوزه کارخانهسازی، حلقه مفقوده صنعت ماشینسازی

وی با بیان اینکه باید برنامه فعالیتها و لیست اقدامات از سوی بخش انجمنهای فعال در این حوزه به ۵ تا ۷ پروژه تبدیل شده و در اختیار وزارتخانه قرار بگیرد زیرا حرف کارشناسی است و نفع بخش خصوصی و کشور در اجرای این برنامههاست، افزود: حلقه مفقوده صنعت ماشینسازی، نبود حوزهای با عنوان کارخانهسازی است زیرا درحالحاضر ماشینسازی بهصورت انفرادی توسعه یافته است. پس باید حلقه واسطی بهعنوان مجموعهساز و کارخانهساز تقویت شوند تا با دریافت پروژههای داخلی و خارجی، در نهایت ماشینسازان، تجهیزاتسازان و... در زیرمجموعه آنها پیشرفت کنند. سرپرست وزارت صمت با بیان اینکه ظرفیتهای مقرراتی بسیار بالایی در آئیننامه دانشبنیانها وجود دارد، ادامه داد: وزارتخانه قرار است در این حوزه سیاستگذاری کند و باعث ساختارسازی، گسترش مجموعه و توسعه جی.اس.آی شود و در ذیل آنها ماشینسازان و تجهیزاتسازان کوچک به فعالیت بپردازند که این میتواند جزو برنامههای اصلی باشد.

حرف بخش خصوصی شنیده میشود

وی با بیان اینکه هرظرفیتی داخل دولت باشد را برای بنیانگذاری ۵ تا ۷ برنامه به کار میبندد و وزیر آینده هم این برنامهها را ادامه میدهد زیرا مطالبه انجمنها و مجموعههای فعال در این حوزه است و افزود: امروز فضای کشور، فضایی است که حرف بخش خصوصی شنیده میشود، اتفاقی که میتوان در تاکیدات و شعارهای سال متوجه شد. باید شهادت دهیم که شخص رئیسجمهوری معتقد است چنین موضوعاتی باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت تا جایی که میتواند به این موضوعات ورود نکرده و تصدیگری نکند.

فرصت تاریخی برنامه هفتم

نیازی با بیان اینکه فرصت تاریخی برنامه هفتم را نباید از دست داد، به دلیل اینکه احکام این برنامه هنوز جمعبندی نهایی نشده است، اضافه کرد: این برنامه تا تیرماه و مردادماه جمعآوری شده و نهایتا تا پایان سال توسط مجلس مصوب میشود، پس در شرایط فعلی اگر بتوان با توجه به خلاءها و مشکلات اساسی موجود در این صنعت، حکم و برنامه دقیق و فنی برای ماشینسازی و تجهیزات نوشته شود، باعث میشود که حداقل برنامههایمان ۵ سال جلو برود.

وی با اشاره به اینکه این چند حکم و قانون اصلی باید بهنحوی درنظر گرفته شود که با برطرف شدن آنها، شاهد رشد صنعت در حوزههای صادرات و تولید باشیم، تاکید کرد: اولویتمان درحالحاضر صادرات و توسعه سرمایهگذاری است تا بازار ماشینآلات و تجهیزات در کشور توسعه پیدا کند.

سرپرست وزارت صمت در ادامه خاطرنشان کرد: باید دو اتفاق مهم در دهه فعلی رقم بزنیم که یکی از آنها بحث بازسازی و نوسازی ماشینآلات و تجهیزات واحدهای تولیدی موجود است زیرا اگر بازسازی نشود، در پایان دهه کل صنعتمان دچار افول اساسی شده و هرچه امروز در اختیار داریم، از بین میرویم؛ به همین دلیل بحث بازسازی و نوسازی از استراتژیهای مهممان است که باعث ایجاد بازار در صنعت میشود.

وی با بیان اینکه در دهه گذشته، نرخ سرمایهگذاری منفی بوده و خطر بزرگی است، افزود: حاکمیت بالاخره به این اجماع میرسد که بحث مشوقهای سرمایهگذاری را تقویت کند تا بتوان جریان سرمایهگذاری را در کشور مثبت کنیم که ظرفیت بسیار خوبی برای حوزه ماشینسازی و تجهیزات است.

رشد صنعت ماشینسازی موجب رشد صنایع میشود

نیازی با تایید این مسئله که صنعت ماشینسازی و تجهیزات، صنعتی صنعت ساز است، اضافه کرد: اعتقاد داریم اگر صنعت ماشینسازی و تجهیزات رشد پیدا کند، سایر صنایع رشد خواهد کرد زیرا این صنعت، حلقه مفقوده سایر صنایع است؛ پس درصورت تمرکز و توجه ویژه روی این صنعت، جریان بزرگ صنعتی در کشور ایجاد میکند.

وی با بیان اینکه بحث برنامه هفتم با اولویت صادرات و افزایش تولید میتواند فرصت خوبی باشد، ادامه داد: اگر بتوانیم مباحثی مانند ارزشافزوده در مناطق آزاد که معادلات رقابتپذیری را بههم میزند یا رفع مشکلات تامین اجتماعی که اتفاقی بزرگ بوده و حجم بالایی از اشتغالزایی را ایجاد میکند یا حلقه مفقوده دیگر را در صنعت ماشینسازی و تجهیزات برطرف کنیم و آنها را در احکامی که میخواهیم برای برنامه هفتم در نظر بگیریم، جای دهیم، یک برد تاریخی برای این صنعت خواهد بود.

سرپرست وزارت صمت در ادامه در خصوص رفع مشکل تامین نیروی انسانی برای این صنعت که دغدغه همه فعالان در این حوزه است، اضافه کرد: در این رابطه تفاهم راهبردی با وزارت علوم منعقد کردیم تا از یکسو سیلابس و سرفصل درسی و تحصیلی در دانشگاهها تعریف کنیم و از سوی دیگر خبرگان صنعتی را بهعنوان استاد برای تدریس به دانشگاهها معرفی کنیم. بحث اختصاص دانشگاه و تخصصی کردن دانشگاه برای حوزه صنعت هم از دیگر تفاهمهای صورت گرفته میان وزارت صمت و وزارت علوم است.

وی با بیان اینکه در ۲-۳ حوزه تفاهم راهبری میان دو وزاتخانه منعقد شده، یادآور شد: امروز بستر تدوین دورههای آموزشی برای تربیت نیروی انسانی جهت برنامه توسعهای یک صنعت، آماده است.

نیازی ادامه داد: برای تخصصی و زنجیرهای کردن دانشگاهها و با حضور معاونت علمی، وزیر علوم و وزیر صنعت، روی ایجاد ۲۹ زیستبوم به تفاهم رسیدیم. این مدل با رویکرد توسعه فنآوری و نوآوری طراحی شد و ابعاد این زیستبومها، بنگاههای طرف تقاضا که شرکتهای بزرگ بوده و بنگاههای طرف عرضه شرکتهای دانشبنیان هستند.

در این زیست بوم، یک دانشگاه مادر است تا در تمام استانهایی که بنگاهها حضور دارند، دانشگاهها را زنجیره کند تا در حوزههایی مانند ماشینآلات و تجهیزات، الکترونیک، خودرو و... دانشگاههایی را منتخب کرده و نیازهای پژوهشی آن زیست بوم را در مدل کاری خود قرار میدهد. وی در این خصوص اضافه کرد: در این راستا، دانشگاهها طبق تقاضای بنگاهها در مدلهای نوآوری که نیاز به پژوهش است، مباحث آموزشی را سیلابس درسی و پایاننامههای فوق لیسانس و دکترای خود قرار داده تا نیاز بنگاه برای ۲-۳ سال آینده را تامین کند. همچنین یک بانک هم در زیست بوم تعریف شده تا در صورت نیاز به جریان مالی، از سوی بانک پوشش داده شود.

برنامه ملی برای رشد و توسعه کشور

سرپرست وزارت صمت در ادامه تاکید کرد: باید از این فرصت که وزارت علوم همکاری کاملی با وزارت صمت در حوزه تربیت نیروی انسانی انجام میدهد، به بهترین شکل استفاده کرد زیرا این برنامه، برنامه ملی برای رشد و توسعه کشور است.

تلاش برای رفع مشکلات با بانک مرکزی

وی با تاکید بر اینکه اقدامات لازم برای حل مشکلات موجود صنعت با بانک مرکزی و خصوصا تامین ارز درحال انجام است، خاطرنشان کرد: بحث راهاندازی و فعال کردن دبیرخانه ارتباط با تشکلها را پیگیری کرده سازکار آن را طراحی و ابلاغ میکنم زیرا ظرفیت مبارک و خوبی خواهد بود. نیازی درای خصوص افزود: البته در زمان وزارت آقای فاطمیامین، این مسئولیت به بنده سپرده شده بود تا ارتباط با تشکلها را برقرار کنم. البته اعتقادم بر این بود که در محل تشکلها حضور پیدا کنم نه اینکه تشکلها را به وزارتخانه بیاورم که در این رابطه، نشستهای بسیاری را در محل انجمنها و تشکلها برگزار کردم.

وی با اشاره به اینکه میتوان از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای صنعت ماشینآلات و تجهیزات بهرهمند شد، تصریح کرد: برای طراحی مدل تامین مالی زنجیرهای در حوزه صنعت ماشینآلات و تجهیزات مکاتباتی انجام دادیم تا تسهیلات به خریدار اعطا شود و آن تسهیلات به زنجیره این صنعت منتقل شده و اقدامات به خوبی پیش برود.

سرپرست وزارت صمت در مورد حوزه فعالیتهای نمایشگاهی هم گفت: فعالیت در این حوزه اهمیت بسیاری دارد زیرا ظرفیتسازیمان در این صنعت برای صادرات بسیار مهم است. قطعا از حوزه صنعت ماشینآلات و تجهیزات انتظار داریم که اتفاقات خوبی را در حوزه صادرات رقم بزنند.


کپی لینک کوتاه خبر: https://rouzegaremadan.ir/d/36bqyy