چهارشنبه 23 خرداد 1403 - 12 Jun 2024
کد خبر: 36405
تاریخ انتشار: 1403/02/05 02:19
صادرات معدن و صنایع معدنی در سال‌گذشته بررسی شد:

شرکای تجاری معدنی در ۱۴۰۲

بررسی صادرات غیرنفتی طی سال‌۱۴۰۲ به تفکیک بخش‌های عمده و مقایسه با سال‌قبل نشان می‌دهد معدن و صنایع معدنی سهم ۲۸‌درصدی از صادرات داشته‏‏‏‌اند.
شرکای تجاری معدنی در ۱۴۰۲

صادرات معدن و صنایع معدنی در سال‌۱۴۰۲، ۱۳‌میلیارد و ۵۳۷‌میلیون دلار به وزن حدود ۶۴ میلیون ‌تن بوده که به لحاظ ارزشی نسبت به سال‌قبل ۱۱‌درصد و از لحاظ وزنی ۳۲‌درصد افزایش داشته‌است. ارزش واحد این بخش اما ۱۶‌درصد کاهش داشته‌است، به‌عبارتی قیمت فروش بخش معدن و صنایع معدنی در بازارهای جهانی کاهش یافته‌است.
میزان صادرات معدنی در سال‌۱۴۰۱، ۱۲‌میلیارد و ۱۷۱‌میلیون دلار بوده‌است. صادرات صنایع معدنی در سه بخش صنایع معدنی فلزی، صنایع معدنی غیرفلزی و معدن صورت می‌گیرد. صنایع معدنی فلزی سهم ۱۹.۹‌درصدی، صنایع معدنی فیرفلزی سهم ۲.۶‌درصدی و بخش معدن سهم ۴.۹‌درصدی از صادرات داشته‌ است.
این سه بخش در مجموع سهم ۲۷.۴‌درصدی از صادرات ۱۴۰۲ داشته‏‏‏‌اند. صادرات صنایع معدنی فلزی در مجموع ۹‌میلیارد و ۸۲۸‌میلیون دلار به وزن حدود ۱۴.۵ میلیون ‌تن بوده‌است. صادرات صنایع معدنی فلزی نسبت به سال‌قبل، از لحاظ ارزش یک‌درصد و به لحاظ وزن ۸‌درصد افزایش داشته‌ است.
صادرات صنایع معدنی غیرفلزی در مجموع یک‌میلیارد و ۲۷۹‌میلیون دلار به وزن ۲۱.۶ میلیون ‌تن بوده‌است. صادرات صنایع معدنی غیرفلزی نسبت به سال‌۱۴۰۱ از لحاظ ارزشی و وزنی به ترتیب افزایش ۱۶ و ۸‌درصدی داشته‌است. صادرات معدن نیز دو‌میلیارد و ۴۱۹‌میلیون دلار به وزن حدود
۲۷.۹ میلیون تن بوده‌است. صادرات معدن نیز در سال‌۱۴۰۲ نسبت به سال‌قبل از لحاظ ارزشی و وزنی به ترتیب افزایش ۱۱ و ۲۳‌درصدی داشته‌ است.
صادرات صنایع معدنی فلزی
صادرات صنایع فلزی معدنی در سال‌۱۴۰۲، شامل شمش فولاد به ارزش ۳.۷۵۵‌میلیون دلار به وزن ۷.۸۳۳‌میلیون تن بو ده که سهم ۷.۶‌درصدی از کل صادرات داشته‌است. صادرات این محصول در مقایسه با سال‌۱۴۰۱، به لحاظ ارزشی۲‌درصد و به لحاظ وزنی ۴‌درصد افزایش داشته‌است.
صادرات سایر صنایع معدنی فلزی در ۱۲ماهه ۱۴۰۲، به ارزش یک‌میلیارد و ۶۴۱‌میلیون دلار به وزن ۶۶۵‌هزار ‌تن بوده‌است که سهم ۳.۳‌درصدی از صادرات داشته‌است. صادرات این دسته از محصولات معدنی نسبت به سال‌۱۴۰۱ از لحاظ ارزشی ۳۴‌درصد افزایش و به لحاظ وزنی ۶‌درصد کاهش داشته‌است.
صادرات محصولات طویل فولادی در سال‌۱۴۰۲، یک‌میلیارد و ۵۵۶‌میلیون دلار و اندکی بیش از ۳ میلیون تن بوده که سهم ۳.۲‌درصدی از صادرات داشته‌است. صادرات این دسته از محصولات نسبت به سال‌۱۴۰۱ از لحاظ ارزشی ۲‌درصد کاهش و به لحاظ وزنی ۱۰‌درصد افزایش داشته‌است. صادرات شمش آلومینیوم در سال‌۱۴۰۲، ۷۵۷‌میلیون دلار به وزن ۳۴۴‌هزار ‌تن بوده که سهم ۱.۵‌درصدی از صادرات را شامل شده‌است. صادرات این دسته محصولات نسبت به سال‌۱۴۰۱ به لحاظ ارزشی و وزنی به ترتیب ۱۷ و ۸‌درصد کاهش داشته‌است.
صادرات کاتد مس در سال‌۱۴۰۲؛ ۷۵۷‌میلیون دلار به وزن ۳۴۴‌هزار‌تن بوده که سهم ۱.۴‌درصدی از صادرات داشته‌است. صادرات این محصول نیز نسبت به سال‌۱۴۰۱، از لحاظ ارزشی و وزنی به ترتیب ۲۴ و ۲۰درصد کاهش داشته‌است. صادرات شمش روی در سال‌۱۴۰۲، ۳۸۷‌میلیون دلار به وزن ۱۵۴‌هزار ‌تن بوده‌ که سهم ۰.۸درصدی از صادرات داشته‌است. صادرات این محصول به لحاظ ارزشی و وزنی به ترتیب ۳۰ و ۸‌درصد کاهش داشته‌است.
صادرات آهن‌اسفنجی در سال‌۱۴۰۲، ۳۶۱‌میلیون دلار به وزن یک میلیون و ۴۷۶ هزار ‌تن بوده که سهم۰.۷‌درصدی از صادرات داشته‌است. صادرات این محصول نسبت به سال‌۱۴۰۱، از لحاظ ارزشی ۱۰۰ و از لحاظ وزنی ۶۹‌درصد افزایش داشته‌است. صادرات محصولات تخت فولادی در سال‌۱۴۰۲، ۳۰۵‌میلیون دلار به وزن ۴۸۲‌هزار‌ تن بوده که سهم ۰.۶‌درصدی از صادرات داشته‌است. صادرات این محصول نسبت به سال‌۱۴۰۱، ۹‌درصد کاهش ارزشی داشته‌است و به لحاظ وزنی یک‌درصد افزایش داشته‌است.
صادرات فروآلیاژها در سال‌۱۴۰۲، ۱۶۲‌میلیون دلار به وزن ۱۰۵‌هزار‌تن بوده‌است که سهم ۰.۳‌درصدی از صادرات داشته‌است و به لحاظ ارزشی و وزنی به ترتیب افزایش ۷ و ۳۹‌درصدی داشته‌است. صادرات لوله و پروفیل فولادی در سال‌۱۴۰۲، ۱۳۹‌میلیون دلار به وزن ۲۱۱‌هزار‌تن بوده که سهم ۰.۳‌درصدی از صادرات داشته‌است. صادرات این محصولات نسب به سال‌قبل به لحاظ ارزشی و وزنی کاهش ۱۶ و ۱۵‌درصدی داشته‌است.
صادرات شمش سرب در سال‌۱۴۰۲، ۵۷‌میلیون دلار به وزن ۲۷‌هزار‌ تن بوده که سهم ۰.۱‌درصدی از صادرات داشته‌است. صادرات این محصول به لحاظ ارزشی و وزنی به ترتیب یک و ۸‌درصد افزایش داشته‌است.
صادرات صنایع معدنی غیرفلزی
بررسی میزان صادرات صنایع معدنی غیرفلزی نشان می‌دهد کاشی و سرامیک ۳۷۰‌میلیون دلار به وزن ۴ میلیون و ۴۶۴ هزار تن بوده‌است که سهم ۰.۷‌درصدی از صادرات داشته‌است. صادرات این محصول از لحاظ ارزشی ۴۲درصد افزایش داشته و به لحاظ وزنی تغییر چندانی نداشته‌است.صادرات سنگ ساختمانی ۲۰۶‌میلیون دلار به وزن یک میلیون و ۵۵۱ هزار تن بوده‌است که سهم ۰.۴‌درصدی از صادرات داشته‌است و به لحاظ ارزشی و وزنی به ترتیب افزایش ۹‌درصدی داشته‌است.
صادرات کلینکر در سال‌۱۴۰۲، ۲۰۳‌میلیون دلار به وزن ۸ میلیون و ۹۳۷ هزار تن بوده که سهم ۰.۴درصدی از صادرات داشته‌است و به لحاظ ارزشی و وزنی به ترتیب افزایش ۴ و ۳‌درصدی داشته‌است. صادرات سایر صنایع معدنی غیرفلزی ۱۹۷‌میلیون دلار به وزن ۸۶۵‌هزار ‌تن بوده‌است که سهم ۰.۴‌درصدی از صادرات داشته و به لحاظ ارزشی و وزنی به ترتیب ۱۱و ۲۰‌درصد افزایش داشته‌است.صادرات سیمان در سال‌۱۴۰۲، ۱۶۹‌میلیون دلار به وزن ۵.۳ میلیون تن بوده که سهم ۰.۳‌درصدی از صادرات دارد.
صادرات این محصول نسبت به سال‌۱۴۰۱ از لحاظ ارزشی و وز نی به ترتیب ۲۴ و ۱۱‌درصد افزایش داشته‌است.صادرات شیشه ساختمانی در سال‌۱۴۰۲، ۸۶‌میلیون دلار به وزن ۴۳۵‌هزار ‌تن بوده‌است که سهم ۰.۲‌درصدی از صادرات داشته‌ است. صادرات این محصول از لحاظ ارزشی و وزنی به ترتیب ۱۴ و ۱۱‌درصد کاهش داشته‌است.
صادرات چینی بهداشتی در سال‌۱۴۰۲، ۴۹‌میلیون دلار به وزن ۶۰‌هزار‌تن بوده‌است که سهم ۰.۱درصدی از صادرات داشته‌است. صادرات این محصول در مقایسه با سال‌گذشته به لحاظ ارزشی یک‌درصد کاهش و به لحاظ وزنی ۴‌درصد افزایش داشته‌است.
صادرات بخش معدن
صادرات سنگ و کنسانتره‌آهن در سال‌۱۴۰۲، یک‌میلیارد و ۹۱۲‌میلیون دلار به وزن ۲۰ میلیون و ۱۶۹ هزار تن بوده‌است که سهم ۳.۹‌درصدی از صادرات داشته‌است. صادرات این محصول از لحاظ ارزشی و وزنی به ترتیب افزایش ۱۴۰ و ۱۶۴‌درصدی داشته‌ است. صادرات سایر معدن در سال‌۱۴۰۲، ۳۸۰‌میلیون دلار به وزن ۷میلیون و ۱۲۹ هزار تن بوده‌است که سهم ۰.۸‌درصدی از صادرات داشته‌است.صادرات این محصول نسبت به سال‌۱۴۰۱، از لحاظ ارزشی یک‌درصد کاهش داشته و به لحاظ وزنی تغییری نداشته‌است. صادرات سنگ و کنسانتره مس۱۲۶میلیون دلار به وزن ۱۲۴‌هزار‌تن بوده که سهم ۰.۳‌درصدی از صادرات داشته‌است. صادرات این محصول نسبت به سال‌گذشته از لحاظ ارزشی و وزنی به ترتیب ۵ و ۴‌درصد افزایش داشته‌است.
مقاصد صادراتی بخش معدن و صنایع معدنی در سال‌۱۴۰۲
بررسی مقاصد صادرتی بخش معدن و صنایع معدنی در سال‌۱۴۰۲ نشان می‌دهد چین سهم ۳۰‌درصدی، عراق سهم ۱۸‌درصدی، ترکیه سهم ۱۱‌درصدی، امارات‌متحده‌عربی سهم ۹‌درصدی، عمان سهم ۶‌درصدی، اندونزی سهم ۵‌درصدی و سایر کشورها سهم ۲۱‌درصدی از صادرات معدنی داشته‌اند.


کپی لینک کوتاه خبر: https://rouzegaremadan.ir/d/2axzme